تاریخ ایران اسلامی 1
29 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر پروژه و پژوهشگر
زبان : فارسی
اولین نرم افزار کتابخانه ای در زمینۀ تاریخ ایران پس از اسلام تا مشروطه است که شامل 276 عنوان کتاب در 472 جلد می باشد. که مقام دوم بهترین اثر ایرانشناسی را در جشنوارۀ رسانه های دیجیتال در سال 1390 ش. را دریافت کرد.