راز ماندگاری پیام عاشورا ؛ تحلیل ارتباطی سیره معصومان علیهم السلام
30 بازدید
محل نشر: فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: شناخت سیرة‌ اهل¬بیت  در زمینة ماندگاری و انتقال پیام عاشورا به منظور الگوبرداری و صیانت از آن و انتقال به آیندگان وظیفه ای است که بر عهدة همگان است و این مهم را برای رسیدن به فهم بهتر و جدید از آن می توان به کمک شاخه ای از علوم اجتماعی یعنی دانش ارتباطات و مدل های موجود در آن حاصل نمود. به همین منظور بعد از شناخت پیدا کردن نسبت به سیرة اهل¬بیت  و موضوعات پیرامون آن با کمک این مدل به فهم موفقیت اهل¬بیت  در ماندگار کردن و انتقال پیام عاشورا که همانا تأمین نیازهای اساسی مخاطبان در سیرة مذکور است دست می یابیم تا با الگو برداری از روش های به کار گرفته شده از جانب ائمه اطهار  یعنی توجه و تمرکز به بُعد عاطفی انسان و استفاده از تشویق های فراوان و به کار گیری قانون تکرار و تمرین به هدف ماندگاری و انتقال پیام عاشورا و صیانت از آن و انتقال به دیگران و آیندگان موفق عمل نماییم. واژگان کليدی: 1- سیره، 2- اهل¬بیت  3- ماندگاری و انتقال پیام عاشورا